Hà Huy Tập – Nhà lãnh đạo tài năng, nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc *


25-10-2018


Đồng chí Hà Huy Tập là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cũng như biết bao con người ưu tú của dân tộc, đồng chí Hà Huy tập đã hiến dâng cả cuộc đời mình, “đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc” 1. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập sẽ mãi được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ, tôn vinh.

          Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh – một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng – trước cảnh đất nước bị ngoại bang nô dịch, nhân dân lầm than, khổ cực, cũng như nhiều trí thức yêu nước đương thời, đồng chí Hà Huy Tập sớm dấn thân vào con đường cách mạng đầy cam go, thử thách để cứu nước, cứu dân thoát khỏi vòng nô lệ.

          Từ một trí thức yêu nước, hoạt động tích cực trong phong trào dân tộc, tiếp thu chủ nghĩa Mác Lê nin qua sách báo tiến bộ và hoạt động thực tiễn, đồng chí Hà Huy Tập đã nhanh chóng trở thành một chiến sĩ cộng sản có bản lĩnh. Với trí tuệ sắc sảo, trình độ học vấn vững vàng, được trang bị một cách cơ bản về lý luận chính trị tại trường Đại học Phương Đông Mát xơ cơ va, đồng chí Hà Huy Tập là người có năng lực tư duy lý luận và khả năng tổ chức, điều hành thực tiễn, một nhà lý luận xuất sắc, cây bút điêu luyện trên diễn đàn báo chí, được Quốc tế Cộng sản đánh giá “ rất chắc trong đường lối về phương diện chính trị... đã được huấn luyện tốt về lý thuyết và có kinh nghiệm trong công tác quần chúng” 2.

          Trong những năm học tập và công tác ở Liên Xô, đồng chí Hà Huy Tập vẫn thường xuyên quan tâm, tìm hiểu tình hình cách mạng nước nhà, tích cực hoạt động trong nhóm sinh viên Việt Nam, cùng nhiều hoạt động thực tiễn của trường Đại học Phương Đông. Đồng chí đã viết nhiều tác phẩm nghiên cứu một cách khá toàn diện về lịch sử Đảng và phong trào Cộng sản ở Đông Dương. Các tác phẩm của đồng chí Hà Huy Tập đã góp phần tuyên truyền sự nghiệp đấu tranh cách mạng, nêu cao truyền thống kiên cường, bất khuất của Đảng, cải chính những nhận thức không đúng về phong trào cách mạng Đông Dương, vạch trần chính sách mị dân và các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, củng cố niềm tin cho quần chúng trong bước thoái trào của cách mạng... Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và ảnh hưởng của đường lối cách mạng “tả” khuynh của Quốc tế Cộng sản, trong khi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, đặc biệt là cách mạng ở các nước thuộc địa phương Đông, nơi yếu tố dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng và tính độc đáo so với cách mạng chính quốc, cũng như một số lãnh tụ cách mạng đương thời, đồng chí Hà Huy Tập đã có những nhận định, đánh giá thiếu chính xác về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam, dẫn đến phê phán những quan điểm đúng đắn, sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

          Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, đặc biệt là sau khi về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đồng chí Hà Huy Tập đã nhanh chóng có sự chuyển biến về tư tưởng và nhận thức, từng bước tiếp cận chân lý của thời đại và thực tiễn đất nước, trở về cội nguồn tư tưởng Nguyễn Ái Quốc. Trên cương vị nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, chỉ đạo phong trào Đông Dương đại hội và cuộc vận động dân chủ, đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều hoạt động tích cực trên mặt trận tư tưởng, lý luận uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đưa phong trào cách mạng phát triển đúng hướng. Đồng chí đã viết nhiều tác phẩm phê phán nghiêm khắc các biểu hiện “tả” khuynh và hữu khuynh trong Đảng, vạch mặt bọn Tờ rốt kít phản cách mạng, đưa lý tưởng, lý luận chân chính của Đảng thấm sâu vào phong trào quần chúng. Những bài bút chiến sắc bén của đồng chí trên diễn đàn công luận lúc bấy giờ đã góp phần đập tan các luận điệu xuyên tạc của những kẻ cơ hội chủ nghĩa, được độc giả đương thời đánh giá rất cao, là mẫu mực của tinh thần đấu tranh cách mạng.

          Được giao nhiệm vụ về nước khôi phục Ban chấp hành Trung ương, với trách nhiệm là Tổng Bí thư của Đảng, cùng với một số đồng chí Trung ương, đồng chí Hà Huy Tập đã khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng lập lại Ban Chấp hành Trung ương, gây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức phong trào đấu tranh của quần chúng cách mạng trong cả nước, mà đặc biệt là ở Nam Kỳ.

          Dưới sựu lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Hà Huy Tập và Trung ương Đảng, một phong trào vận động dân chủ đã diễn ra mạnh mẽ từ Bắc chí Nam, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, với nhiều hình thức và phương pháp đấu tranh phong phú – từ đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai, đấu tranh trên nghị trường, trên báo chí, biểu tình, mít tinh, đưa “dân nguyện”... buộc chính quyền thực dân phải ban hành một số cải cách dân chủ. Những kết quả to lớn của cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ 1936 -1939 là một minh chứng sinh động khẳng định sự chuyển hướng sách lược và phương pháp đấu tranh đúng đắn của Trung ương Đảng do đồng chí Hà Huy Tập đứng đầu. Lần đầu tiên ở một xứ thuộc địa, nơi các quyền tự do dân chủ sơ đẳng bị tước đoạt – nhân dân ta đã đòi được quyền tự do dân chủ đơn sơ. Đó là một thắng lợi rất quan trọng trên con đường đấu tranh giành độc lập hoàn toàn của dân tộc.

          Là người thuộc thế hệ đi sau, tôi viết những dòng này để bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng sâu sắc đối với một bậc cách mạng tiền bối, một nhà lãnh đạo tài năng, trung hiếu vẹn toàn, suốt đời vì dân vì nước. Và điều tôi có ấn tượng nhất về bài học: Người cách mạng phải luôn luôn gắn lý luận với thực tiễn, đi sát phong trào quần chúng mới đề ra được chủ trương đúng đắn, mới tránh được bệnh khuynh, hữu khuynh, nhất là xử lý đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp – giai cấp và dân tộc thời kỳ Đảng chưa nắm chính quyền cũng vậy và ngày nay cũng vậy.

          Đồng chí Hà Huy Tập đã đi vào cỏi vĩnh hằng, nhưng tấm gương dũng liệt của đồng chí vẫn sống mãi trong lòng dân tộc ta và Đảng ta.

                                                                                  Lê Khả Phiêu **

                                                                             

* Bài viết được in trong cuốn sách Hà Huy Tập – Người Cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc (Hồi ký) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2006.

** Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002, t.6, tr.160.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, t.4, tr.249.


Nguồn: Ban quản lý di tích TBT Hà Huy Tập Người đăng:Thanh Nhuần
25-10-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục