Trang thơ văn

Đêm giao thừa xưa của Ức Trai Nguyễn Trãi
08/01/2018 12:00:00 Thanh Nhuần 0 1129

PGS.TS Phạm Quang Long: Chỉ có người hiểu văn hóa mới có thể làm văn hóa!
21/11/2017 12:00:00 Thanh Nhuần 0 1126

Lời Tòa Soạn: Một nỗi nan giải của Đất nước, và Nhà nước ta hiện nay là văn hóa chưa trở thành ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Văn hóa chưa thực sự là động lực, là mục tiêu của phát triển, là bộ điều tiết xã hội trong quá trình phát triển. Trong thực tiễn, nhận thức của nhiều người có trọng trách, văn hóa vẫn chỉ là cái đinh, con ốc để phục vụ sự vận hành của chính trị và kinh tế. Và vì thế, trong thực hành tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành văn hóa còn rất nhiều bất cập. VĂN HÓA NGHỆ AN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Phó Giám độc Đại học Quốc gia Hà nội, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội về vấn đề này nhằm góp một tiếng nói hướng đến sự thay đổi tiến bộ của ngành văn hóa nước nhà.

Vì sao cần sự ủng hộ mặt trận bình dân bên Pháp
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 2115

Trên một phần sáu địa cầu, ở Liên bang Xôviết 170 triệu dân chúng lao động làm chủ ông, đương dũng cảm kiến thiết xã hội chủ nghĩa, nghĩa là một chế độ nhân loại mới mẻ, không có người bóc lột người, không chia ra giai cấp, không có nền kinh tế khủng hoảng và nạn thất nghiệp.

Thư ngõ gửi ông ANBE XARO
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 147

Tôi vừa đọc bài diễn văn của ông trên tờ công báo ngày 22-2-1933; lời vu khống của ông chống chủ nghĩa cộng sản, chống Đảng Cộng sản Pháp anh em, chống Đảng Cộng sản Đông Dương,

Những cải cách đế quốc chủ nghĩa
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 115

Từ cuối năm 1928 Đông Dương bị cuốn vào cơn lốc của cuộc khủng hoảng kinh tế. Phát triển ở đây, trên cơ sở của cuộc khủng hoảng kinh niên trong những điều kiện của xứ thuộc địa, cuộc khủng hoảng kinh tế đó bộc lộ ra vô cùng đau đớn đối với các quần chúng bị bóc lột.

Tưởng nhớ đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Đông Dương
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 128

Công nhân và nông dân cách mạng ở Đông Dương vừa bị một tổn thất rất đau đớn: đồng chí Trần Phú1, Tổng Bí thư của Đảng ta từ trần.

Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Những giá trị lịch sử (*)
21/11/2017 12:00:00 BQL 0 1552

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là sản phẩm của trí tuệ tập thể Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trước hết thuộc về đồng chí Trần Phú, người được vinh dự dự thảo.